محدوده مصوب بافت فرسوده سبزوار
  تسهيلات بانكي بافت فرسوده  تاريخ: 18 مهر 1390   بازديدها: 2362

  در اين نقشه صرفا محدوده كلي خيابان هاي اطراف مشخص شده است، جهت رؤيت جزئيات  به سازمان مراجعه كنيد.

   

   

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد