آثار شركت كنندگان حقيقي
  باغ بازار  تاريخ: 3 آبان 1390   بازديدها: 2477

  1.گروه طراحي آپادانا(محمد سابقي- پگاه هاشمي- ثمينه علايي)

  كد ثبت نام:3149 - كد حفاظتي مسابقه:297

  هر سه طراح كارشناس معماري-دانشگاه آزاد تهران

  5- 4- 3 - 2 :1 

  2. حامد دانش شهركي(كارشناس ارشد معماري-دانشگاه علم وصنعت)

  كد ثبت نام:3156 - كد حفاظتي مسابقه:212

  4 - 3 - 2 -1 

  3. محمد سليماني پاك(كارشناس معماري-مشهد) 

  كد ثبت نام:3179 - كد حفاظتي مسابقه:142

  1-2-3

  4. سيد حامد مهدوي(كارشناس ارشد معماري-دانشگاه تهران) 

  كد ثبت نام:3180 - كد حفاظتي مسابقه:291

  1-2-3-4-5-6-7

  5. اشرف گل محمدزاده- حسين ايماني (كارشناس ارشد معماري دانشگاه آزاد مشهد)

  كد ثبت نام:3187 - كد حفاظتي مسابقه:190

  1-2-3-4-5

  6. رازيگران آمود پارس(محمدتقي باقري- محسن مولايي) 

  كد ثبت نام: 3188- كد حفاظتي مسابقه:329

  هر دو طراح كارشناس معماري-مشهد

  1-2-3-4-5-6-7

   

  7. ميثم اميريان-محمدجواد ابراهيمي(كارشناس ارشد و كارشناس معماري-دانشگاه آزاد مشهد)

  كد ثبت نام:3193 - كد حفاظتي مسابقه:306

  1-2-3-4

  8. مرضيه سيد فروتن(كارشناس معماري و كارشناس ارشد طراحي شهري-دانشگاه علم و صنعت)

  كد ثبت نام:3194 - كد حفاظتي مسابقه:237

  1-2-3-4

  9. بهروز مرباغی(برتر) کارشناس ارشد معماری- دانشگاه شهید بهشتی

  كد ثبت نام: 3204 - كد حفاظتي مسابقه: 185

  1-2-3-4-5

  10. زهراسادات ذاكري فر(كارشناس معماري-دانشگاه تربيت معلم سبزوار)

  كد ثبت نام:3209 - كد حفاظتي مسابقه:322

  1-2-3-4-5-6-7

  11. مهدی ناظری(برتر) کارشناس ارشد معماری- دانشگاه شهید بهشتی

  كد ثبت نام: 3225 - كد حفاظتي مسابقه: 305

  1-2-3-4-5

  12. سروش يميني- مرال طيبي

  كد ثبت نام:3241 - كد حفاظتي مسابقه:193

  كارشناس معماري دانشگاه مازندران - كارشناس ارشد معماري دانشگاه گيلان

  1-2-3-4

  13. رضا تدبيري رودي- سيده رضوانه حسني- جواد شعري شبانكاره

  كد ثبت نام:3258 - كد حفاظتي مسابقه:339

  كارشناس ارشد معماري-دانشگاه آزاد مشهد

  كارشناس معماري-دانشگاه صنعتي شاهرود

  كارشناس معماري-دانشگاه آزاد بيرجند

  1-2-3-4-5

  14. علي اندجي گرمارودي- نظام الدين عنبري روزبهاني

  كد ثبت نام: 3266- كد حفاظتي مسابقه:309

  هر دو طراح كارشناس ارشد معماري-دانشگاه تهران

  1-2-3-4-5-6

  15. رضا شكوري- سيد محمدرضا قدكيان

  كد ثبت نام:3281 - كد حفاظتي مسابقه:276

  دكتراي معماري-دانشگاه گرونوبل فرانسه

  كارشناس معماري-........

  1-1-2

  16. مهناز دولت آبادي(كارشناس معماري-دانشگاه فردوسي مشهد)

  كد ثبت نام:3282 - كد حفاظتي مسابقه:350

  1-2-3-4-5

  17. رحيم زماني - ثريا اسدي اسمرود-خديجه نصيري

  كد ثبت نام: 3297- كد حفاظتي مسابقه:220

  آقاي زماني:كارشناس معماري و كارشناس ارشد طراحي شهري-دانشگاه علم و صنعت

  خانم اسدي و نصيري:كارشناس معماري-دانشگاه غيرانتفاعي قزوين

  1-2-3

  18. كوثر كرمي(كارشناس ارشد معماري-دانشگاه آزاد تهران)

  كد ثبت نام:3307 - كد حفاظتي مسابقه:315

  1-2-3-4

  19. حسن بالايي هريس - حسين گودرزي(كارشناس معماري سيستان و  همدان)

  كد ثبت نام: 3308 - كد حفاظتي مسابقه:287

  1-2-3

  20. خسرو زارع سنگ سفيدي(كارشناس معماري-مشهد)

  كد ثبت نام:3309 - كد حفاظتي مسابقه:281

  1-2-3-4

  21. آرش خاني( كارشناس معماري-دانشگاه يزد)

  كد ثبت نام:3335 - كد حفاظتي مسابقه:208

  1-2-3-4

  22. فرزان برادران رحیمی- شیما دادخواه فرد(برتر)

  كد ثبت نام: 3337 - كد حفاظتي مسابقه: 273

  کارشناس ارشد معماری مشهد - کارشناس ارشد طراحي صنعتي تهران

  1-2-3-4

  23.نعيمه كراني - عليرضا علي الحسابي

  كد ثبت نام:3344 - كد حفاظتي مسابقه:335

  كارشناس ارشد معماري-دانشگاه علم و صنعت

  كارشناس ارشد معماري-دانشگاه آزاد آذربايجان شرقي

  1-2-3-4

  24. خانم آیدا آل هاشمى - خانم شهرزاد خادمى(برنده سوم)

  كد ثبت نام: 3382- كد حفاظتي مسابقه:203

  دانشجوى دکتراى معمارى-دانشگاه تهران

  کارشناسى ارشد معمارى منظر-دانشگاه تهران

  1-2-3-4-5-6

  25. سميه نجيب نيا- سمانه احمدزاده( كارشناس ارشد معماري-دانشگاه آزاد مشهد)

  كد ثبت نام:3388 - كد حفاظتي مسابقه:147

  1-2-3-4-5-6-7

   

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد