جلسه هماهنگي با مسئولین کمیته های اجرایی همایش تخصصی بازآفرینی
    ستاد بازآفرینی پایدار محله های هدف / همایش توانمندسازی  تاريخ: 20 بهمن 1393   بازديدها: 586

    با عنايت به برگزاري اولين همايش تخصصی بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري سبزوار در اسفندماه 93 و حضور برخي از مقامات كشوري و استاني در اين همايش، جلسه اي در مورخ 93/11/18 به جهت هماهنگي با مسئولین کمیته های اجرایی همایش و ارائه شرح وظایف آنها برگزار شد.مسئولین کمیته های اجرایی  همایش به شرح زیر انتخاب شدند: مهندس برزویی دبیر اجرایی همایش، خانم ارقند مسئول دبیرخانه اجرایی سبزوار، جناب سرهنگ بروغني به عنوان مسئول کمیته حفاظتي و امنيتي، دکتر سلیمانی مسئول کمیته افتتاحیه و اختتامیه، مهندس مجید استیری مسئول کمیته بازدیدهای محلی،آقای محمد اختریان مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات، آقای علی دلبری مسئول کمیته تشریفات، مهندس فصیحی مسئول کمیته برگزاری نمایشگاه، آقای یزداد به عنوان مسئول کمیته پشتیبانی و مالی، مهندس سنایی فرد مسئول کمیته هماهنگی و پیگیری، خانم رجبی مسئول کمیته مستند سازی.  مقرر شد هر کدام از مسئولین کمیته ها، طبق چارت اجرایی همایش نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام و گزارش فعالیت خود را به دبیرخانه اجرایی همایش ارسال نمایند.

    اطلاعات
    ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد