برگزاری نشست دوستداران میراث فرهنگی با حضور آقای پوینده
  کمپین دوستداران میراث فرهنگی  تاريخ: 18 اسفند 1392   بازديدها: 981

  صورتجلسه دوستداران میراث فرهنگی با حضور آقای پوینده

  مديركل محترم برنامه ريزي سازمان گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور

  جلسه اي در مورخ92/11/1ساعت   11با حضور اعضاء محترم كميسيون گردشگري و گروه دوستداران ميراث فرهنگي در حضور جناب آقاي پوينده مديركل محترم برنامه ريزي سازمان گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور برگزار گرديد.

  در ابتدا آقاي پوينده ضمن اظهار خوشوقتي از حضور در جلسه و ديدار اعضاء محترم شورا و مديران شهري اطلاعاتي را درخصوص سياست هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و راهنمائي هايي جهت چگونگي ورود به مباحث گردشگري و استفاده از مزيت هاي شهر سبزوار ارائه نمودند.

  در ادامه اعضاء محترم شورا از جمله آقايان تعصبي و پسنديده ضمن قدرداني از حضور آقاي پوينده در شورا اطلاعاتي از سبزوار و سوابق پاره اي از پيگيري ها در اين خصوص را ارائه نمودند و از حضور آقاي پوينده در سازمان گردشگري به عنوان فرصتي ارزشمند براي سبزوار ياد نمودند و خواهان بهره مندي بيشتر از اين فرصت شدند.

  همچنين كارشناسان حاضر در جلسه نيز اطلاعات و درخواست هايي را مطرح و در نهايت مورد زير جهت ادامه پيگيري ها تا حصول نتايج ارزشمند مورد تاكيد حاضرين قرار گرفت.

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد