مهندس مجید استیری

  مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری سبزوار

  مدرک تحصیلی:

  مهندسی کشاورزی

  سمت:

  مدیرعامل سازمان

  شماره تماس:

  09155716241