• سخن مدير عامل
    سخن مدير عامل

    شهر موجودي زنده است كه براي پويايي و سرزندگي نياز به رسيدگي و مداخله هوشمندانه دارد. بافتهاي فرسوده اندام هاي آسيب ديده و آسيب پذير شهرند كه در گذر زمان سرزندگي و كارايي آنها با چالش همراه شده و در بسياري از موارد نتوانسته با شرايط جديد زمان هماهنگ شود. لذا بايستي برايشان چاره اي انديشيد.

     

    ادامه

    -----------------------------------------------------------------------------