سخن مدير عامل
    ریاست سازمان  تاريخ: 21 مهر 1390   بازديدها: 830

    شهر موجودي زنده است كه براي پويايي و سرزندگي نياز به رسيدگي و مداخله هوشمندانه دارد. بافتهاي فرسوده اندام هاي آسيب ديده و آسيب پذير شهرند كه در گذر زمان سرزندگي و كارايي آنها با چالش همراه شده و در بسياري از موارد نتوانسته با شرايط جديد زمان هماهنگ شود. لذا بايستي برايشان چاره اي انديشيد.

     

    اطلاعات
    ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد