خلاصه گزارش چهارراه رضوي
  پروژه چهار راه رضوي  تاريخ: 24 مهر 1390   بازديدها: 934

  موقعيت چهارراه نسبت به بافت پیرامون: 

  بررسی از نظر دسترسی:

  شمال به میدان اسرار

  جنوب به میدان فلسطین

  رضوی غربی بصورت خیابان یکطرفه از شرق به غرب.

  خیابان رضوی شرقی دو طرفه


  بررسی چهارراه از نظر بافت موجود: 

  منطقه چهارراه رضوی که در بافت مصوب کمیسیون ماده پنج قرار دارد از بافت نا پایدار و قدیمی و در اثر سایش مصالح و گذشت عمر مفید بناها و ریزدانه بودن قطعات از وضع نامطلوب برخوردار می باشد،که هر چقدر به سمت شرق و جنوب شرقی چهارراه حرکت کنیم، ضعف و ناپایداری در بافت مشهود و بعلت عدم دسترسی سواره به بافت مذکور به ناامنی و ناپایداری،فرهنگی،اجتماعی افزوده می شود.

  وجود مغازه های موجود در حاشیه چهارراه رضوی که از نظر عرضه مواد غذائی و میوه نسبت به سایر مکانهای شهری ارزانتر می باشد محل را به سمت ایجاد ترافیک و وضع نامساعد شهری نموده است.


  معضلات چهارراه رضوی: 

  1- ترافیک سواره و پیاده در حاشیه خیابان رضوی و اسرار.

  2- عدم وجود پارکینگ.

  3- سیمای شلوغ و نامطلوب شهری در کالبد بافت.

  4- پائین بودن سطح بهداشت و وجود مغازه های کوچک و دست فروشان.

   

  معرفي طرح: 

  ايجاد مركز خريد مناسب با مساحتي حدود 4000 متر مربع در تقاطع رضوي و خيابان اسرار كه حدود 1037 متر مربع آن را كاروانسرايي متعلق به مركز آموزش فني و حرفه اي اشغال كرده كه با هماهنگي و پيگيري با اداره اوقاف و مركز فني وحرفه اي انجام گرديده است ومكاتبات بعمل آمده.


  اهداف طرح 

   1. ايجاد سيماي جذاب شهري.

  2. حل معضل ترافيك كه به وسيله طراحي شعاعــي بــجاي ايجاد مركز خريد در مركز شهر كه با تعريض و عقب نشيني در معابر قابل حل نخواهد بود.

  3. شكوفايي شهر و ساماندهي چهارراه رضوي.


  مکان یابی طرح جهت تهیه طرح راهبردی:

  با توجه به اهداف سازمان در شناسائی معضلات شهری و معرفی املاک متروکه در بند 2 و 3 ماده 6 اساسنامه آماده است که :

  1- احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری در محله های قدیمی که برابر مفاد بند یک برای آنها کاربری و طرح تصویب شده است و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق بصورت پیمانکاری با رعایت مقررات مربوط.

   

  2- استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریزی صحیح در محلات مذکور به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی در آمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آنها به صورت دقیق بر روی نقشه هایی با مقیاس یک دو هزارم توسط سازمان براساس طرح تفصیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه تهیه و پس از تائید شهرداری به تصویب استانداری و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط رسیده باشد.


  مکان یابی طرح جهت تهیه طرح راهبردی:

  با توجه به اهداف سازمان محل موجود که به مساحت 1037 مترمربع می باشد موقوفی و با کاربری پارکینگ بوده، رها شده و در نتیجه بنای اطراف زمین چه کاربری مسکونی و چه تجاری باعث معضلات موجود گردیده است محل مورد نظر جهت تهیه طرح راهبردی پیشنهاد می گردد.


  پیشنهاد مکان و بافت جهت تهیه طرح راهبردی اقتصادی:

  1- زمین مورد واگذاری مرکز فنی به مساحت 1037 مترمربع با کاربری پارکنیگ محاط شده در لایه های کم عمق تجاری حاشیه و بافت مسکونی ریزدانه جنوب و شرق که توسط یک دسترسی 2 متری الی 3 متری که دیواره جدا کننده طرح گردیده و می تواند مساحتی حدود 4000 مترمربع را در بر گرفته و املاک که در سمت جنوب و شرق قراردارد قابل گسترش می باشد.

  2- قیمت 1037 مترمربع کاروانسرا که با دسترسی حدود 4 متری به خیابان اسرار توسط کارشناس به متری حدود 000/000/2 ریال قیمت گذاری گردیده است.

  3- بافت پیرامون در حاشیه مسکونی از قیمتهای پایین در حد متری 50 الی 60 هزار تومان برخوردار می باشد.

  4- مغازه های موجود حاشیه اکثراً از عمق کم برخوردار و می توان در بازسازی بصورت مشارکت منظور نمود.

  5- ارتفاع مصوب کمیسیون ماده پنج محدود می باشد که برابر ردیف ج و الف و د بند 7 ماده 6 اساسنامه می توان نسبت به تغییرات کاربری و ارتفاع و حجم اقدام نمود.

  6- ایجاد پارکینگ در داخل مجموعه الزامی است.

  7- مرکز تهیه خوار و بار و البسه و تره با و میوه مورد نظر می باشد.


  پيشنهادات سازمان: 

  جهت تهیه طرح راهبردی و امکان سنجی با توجه به پایان سال، کاروانسرای واگذاری مرکز فنی و حرفه ای را با قیمت کارشناسی خریداری و نسبت به تملک و توافق با واحدهای همجوار اقدام گردد.

  توجه به موارد ذیل حائز اهمیت است:

  1.انجام شروط مركز آموزش فني و حرفه اي و صدور پروانه.

  2.تملك املاك جانبي كاروانسرا بعهده سازمان و بنام شهرداري و واگذاري معوض از طريق شهرداري از املاك شهرك توحيد شهر جهت اسكان ساكنين اطراف كاروانسرا كه از بافت فرسوده غير پايدار برخوردار است.

  3. پیش بینی فضای گسترش آینده و طرح.

  4.سهم سازمان با توجه به مديريت طرح و انجام مراحل عمليات و ساخت و ساز كنترل پروژه فوق تا اتمام كار و تحويل 10% پروژه مي باشد .

  5.استفاده از وام سازمان شهرداریها کشور.


  موقعیت بافت:

   

  عکس هوایی بافت


  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد