بهسازی و نوسازی بافت امیریه در سال 1394
  ارگ امیریه  تاريخ: 23 فروردین 1394   بازديدها: 1135

  بافت فرسوده امیریه که در انتهای سال 1392 مطالعات آن تصویب و ابلاغ گردید، در سال 1393 اقدامات مقدماتی و اجرایی به شرح زیر را به انجام رسانید.:

  1- تمدید قرارداد مدیریت طرح در شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق جهت انجام کلیه اقدامات مدیریت پروژه.

  2- انجام مذاکره و موافقت مالکین سرای اعظمی برای اجرای پروژه تجاری امیریه شماره1.

  3- تهیه طرح اجرایی برای بلوک امیریه شماره1.

  4- کلنگ زنی پروژه امیریه شماره1، با حضور دکتر روستا و مدیران شرکت عمران شهری ایران و مسئولین استانی و شهرستانی.

  5- تشکیل کمیته راهبردی پروژه با حضور آقایان طالبی شهردار، برزویی مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی، نوروزی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق و رهنما مدیرعامل شرکت پویا اتحاد واقع در دفتر شرکت در سبزوار و برگزاری چندین جلسه توسط این کمیته در سبزوار و مشهد.

  6- راه اندازی و تجهیز و تکمیل دفتر تسهیل گری امیریه در محل پروژه.

  7- تهیه برنامه اجرایی جهت ورود به پروژه امیریه 5.

  8- برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین شهری شامل امام جمعه، فرماندار، شورای شهر، مدیران شهرداری، مدیران دستگاه های دولتی مرتبط، اصناف، کارشناسان رسمی و پیمانکاران.

  9- برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی با مردم ساکن در بافت امیریه 5.

  10-تنظیم اطلاعیه و شرایط اجراء سهام پروژه برای امیریه 5.

  11- شروع بتن ریزی امیریه-1 (سرای شریف)

  12- دریافت مصوبات لازم از شورای شهر.

  13- پیگیری ثبت شرکت مشترک امیریه فی مابین شهرداری و شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق.


  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد