موضوع و اهداف سازمان
  معرفي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  تاريخ: 21 مهر 1390   بازديدها: 825

  موضوع و اهداف سازمان

  1- شناسائـی محله های قدیـمی و بافتهای با ارزش تاریـخی و پیـشنهاد تعیـیـن و یـا تغیـیـر کاربری اراضی و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهیـنه سازی محله های مذکور با رعایـت مقررات مربوط به کمیـسیـون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران پس از تصویـب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و سایـر مراجع ذیـربط.

  2- احداث ساختمانها و تاسیـسات مورد نیـاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری در محله های قدیـمی که برابر مفاد بند یـک برای آنها کاربری و طرح تصویـب شده است و نیـز ارائه خدمات در زمیـنه فوق بصورت پیـمانکاری با رعایـت مقررات مربوط.

  3- استفاده بهیـنه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریـزی صحیـح در محلات مذکور به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یـک معضل شهری پیـچیـده از نظر اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی در آمده باشند.

  4- سرمایـه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات سرمایـه گذار در امور مربوطه به طریـقی که برای سازمان تامیـن منافع نمایـد با رعایـت مقررات.

  5- شناسائی بافتهای با ارزش تاریـخی شهر و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهیـنه سازی به مراجع ذیـصلاح قانونی.

  6- شناسائـی تک واحدهای با ارزش تاریـخی و پیـشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویـب مراجع ذیـربط.

  7- ارائه طرح اجرائی براساس طرح تفصیـلی و طرح جامع برای موارد زیـر:

  الف: شناسائی و شناخت معابر تاریـخی و پیـشنهاد تعیـیـن تکلیـف مناسب برای هر یـک جهت تصویـب به مراجع ذیـربط (پیـاده، سواره، محدودیـت ترافیـک سواره و پارکیـنگهای محلی) با رعایـت مقررات مربوط.

  ب: شناسائی و شناخت عناصر مهم فرهنگی، مذهبی، خدماتی، تجاری، مسکونی در بافتهای قدیـمی شهر و پیـشنهاد وضعیـت ساختمانی برای هر یـک ( قابل حفظ، قابل مرمت، تخریـبی) به مراجع ذیربط و با رعایـت مقررات مربوطه.

  ج: شناسائی و شناخت عناصر شهری تخریـبی و جانمائی آن بر روی نقشه و پیـشنهاد کاربری (با توجه به مطالعات محیـطی) در محدوده مورد عمل سازمان، بمراجع ذیـربط و با رعایـت مقررات مربوطه.

  د: بررسی و پیـشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا (حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شیوه ساخت و نماسازی) و معابر فضاهای جدیـد شهری به مراجع ذیـربط.

  هـ: بررسی و پیـشنهاد محدوده حریـم آثار تاریـخی مهم و ارائه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی مراجع ذیـربط و با رعایـت مقررات مربوطه.

  و: اجرای طرحهای مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذيـربط از طریـق مشارکت مردمی و بخش خصوصی با تصویـب شورای سازمان و رعایـت مقررات مربوط.

  8- انجام امور تولیـدی و بازرگانی (خریـد مواد اولیـه و فروش تولیـدات) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعایـت مقررات.

  سازمان دارای شخصیـت و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و به صورت خودگردان و خودکفا اداره می گردد. (طبق اساسنامه)

  کارهای انجام شده سازمان تا ایـن تاریخ:

  1- تاسیـس سازمان.

  2- جمع آوری اطلاعات در مورد بافتهای فرسوده و شناسائی معضلات شهری و انعکاس آن به مقامات ذیـربط و پیـگیـری نیـازهای پروژه در سطح تهران و مشهد.

  3- مطرح نمودن پنج مورد پروژه که به هر طریـق با احیـاء بافت قدیـمی در ارتباط می باشد.  

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد