اعضاء شورای سازمان در حال حاضر
  معرفي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  تاريخ: 21 مهر 1390   بازديدها: 765

  جناب آقاي محمد مقدوري- معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري/ رئيس شوراي سازمان بهسازي و نوسازي شهر سبزوار

  جناب آقاي مهندس علوي مقدم- مديركل دفتر امور شهري و شوراها/ جانشين رئيس شوراي سازمان بهسازي و نوسازي

  جناب آقاي سید علی کوشکی- شهردار محترم سبزوار / نايب رئيس شوراي سازمان

  جناب آقاي مهندس نورنهنگ- عضو محترم شوراي سازمان

  سركار خانم مهندس اكبري- عضو محترم شوراي سازمان

  جناب آقاي مهندس صائمي نسب- عضو محترم شوراي سازمان

  جناب آقاي مهندس مجید استیری- مديرعامل محترم سازمان

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد