امامزاده شعيب
  پروژه امامزاده شعيب  تاريخ: 21 مهر 1390   بازديدها: 991

  شهر سبزوار با جمعیـتی حدود 220/000نفر در مساحتی حدود 3300 هکتار در شیـب ملایـم از شمال به جنوب قرار گرفته است، هسته مرکزی شهر که در حال حاضر بافت قدیـمی شهر را تشکیـل داده است. بر حسب ضرورت مکانی اماکن متبرکه و یـادمانهای تاریـخی متعدد را در بر دارد، شایـد وجود اماکن مذهبی در داخل بافت باعث شکوفائی و سرزنده بودن شهر را به همراه داشته است. یـکی از یـادمانهای تاریـخی، مذهبی که مورد توجه زائریـن و مردم شریـف نیـز بوده است بقعه امامزاده شعیـب می باشد که در جنوب بافت قدیـم قرار دارد.

  یـکی از عناصر معماری شاخص شهر سبزوار به لحاظ فرهنگی، مذهبی، تاریـخی بنای امامزاده شعیـب است. در کنار هسته تاریـخی شهر حائز پتانسیـل غنی فرهنگی و تاریـخی و مذهبی جهت تعریـف و احیــاء محور پویـای گردشگری است. لذا توجه ویـژه به بنای مذکور و همچنیـن حوزه عملکرد آن در سطح محله، شهر سبزوار و یـا حتی شهرهای اطراف علاوه بر تبعات مثبت اقتصادی، احیـاء و ارتقاء تعاملات و تعادلات فرهنگی و اجتماعی مردم شهر با یـکدیـگر و همچنیـن با دیـگر شهرها را در پی خواهد داشت و از سیـاستهای مفیـد و موثر در احیـاء و سرزندگی بافت و نتیـجتاً ارتقاء محیـط شهر نیز محسوب می شود، تقویـت هسته فرهنگی و مذهبی و اجتماعی در این بخش می تواند دگرگونی و تحولاتی را در زمیـنه های کالبدی و عملکردی بوجود آورد. بنای امامزاده شعیـب به عنوان عنصر شاخص تاریـخی، مذهبی و همچنیـن به نشانه بازوی شهری بوده که بسیـار مورد توجه و احترام اهالی شهر و جاذب جمعیـت می باشد. مراجعه همه روزه زائران به امامزاده ایـن مکان را به فضائی حضور پذیـر، سرزنده و پویـا تبدیـل و تقریـباً در تمام ساعات شبانه روز ایـن واقعه اتفاق می افتد و همچنیـن بنای مذکور به بافت تاریـخی و یـا هسته اولیـه شهر، بستر مطلوب فرهنگی و تاریـخی، مذهبی را بوجود آورده است و در نتیـجه ایـجاد ارتباطی کالبدی و بصری با محیـط اطراف آن و دسترسی مناسب در جهت جذب گردشگری یـکی از عوامل مهم در تعامل و تقابل پویـا در مجموعه شهری سبزوار خواهد بود.

  حال به منظور دسترسی به اهداف فوق هدایـت فیـزیـکی زائران از خط کمربندی سبزوار به سوی حرم امامزاده شعیـب اولیـن اقدام موثر در ایـجاد این جذابیـت می باشد، بنابرایـن حضور ویا پیـدایـش یک محور دسترسی مستقیـم یـکی از عوامل موثر در تشدیـد ایـن هدف بوده تا از نامحسوس بودن موقعیت شهری آن که در حال حاضر با بافت مرکزی شهر پیـوند خورده است کاسته شود، بنابرایـن محور پدیدار شده، می بایـست دارای ویـژگی های کالبدی با کاربریـهای جانبی مختلفی باشد تا تاثیـر پذیـری از ناحیـه زیـارتی را تشدیـد نمایـد و اتصال آن به بافت درون شهری یـکی دیـگر از پذیـره های موثر بوده که همواره می بایـست مد نظر قرار گیـرد.

  پیـش بیـنی و استقرار مکانی نظیـر اقامتگاه، مراکز تفریـحی، تجاری (مراکز خرید) فضای سبز گردشگری و نظایـر آن بر لبه ایـن محور و تا عمق مناسب از آن ضروری بوده بطوریـکه این محور دسترسی تا امامزاده شعیـب از جذابیـت جلب و جذب گردشگر و زائران برخوردار باشد.

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد