شماره تماس 1 : 44229325-051

    شماره تماس 2 : 44229326-051

    آدرس : سبزوار- خیابان سهراب - کوچه سهراب3 - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری سبزوار

    پست الکترونیک : sbn_sabzevar@yahoo.com